Naše nasazení

Iniciativy, projekty & příklady best practice

Na cestě k úspěšnému oběhovému hospodářství bude nutné překonat ještě mnoho překážek. To víme. My se ale žádné námahy nebojíme a podnikáme mnoho kroků, abychom udělali náš hospodářský systém trvale udržitelnějším.

Níže se dozvíte více informací o našich iniciativách, projektech a partnerstvích.

Strategie "Blue Plan" platí pro všechny divize společnosti Greiner po celém světě a je zaměřena na tři velké tematické oblasti, ve kterých vidíme centrální témata budoucnosti: ochranu klimatu, oběhové hospodářství a lidi. V roce 2019 zveřejnil koncern Greiner AG svou první Zprávu o trvalé udržitelnosti. Další informace ohledně problematiky a cílů koncernu v oblasti trvalé udržitelnosti naleznete na stránce sustainability.greiner.com

1. prosince 2020 se společnost Greiner Packaging stala členem Alliance to End Plastic Waste. K alianci se sídlem v Singapuru náleží více než 50 členských společností, podporovatelů a spojenců napříč celým hodnotovým řetězcem výroby plastů. Všichni se zavázali, stejně jako společnost Greiner Packaging, k proaktivnímu boji s plastovým odpadem na celém světě.
 

V rámci plnění tohoto závazku mají být zavedena především opatření, umožňující efektivní management odpadů, a vystavěny systémy pro jejich recyklaci, aby bylo do budoucna možné získávat z plastového odpadu nové druhotné suroviny. Zcela ve smyslu oběhového hospodářství. Zcela v zájmu společnosti Greiner Packaging a naší strategie Circular Economy. Jako součást aliance můžeme pomocí zdrojů, expertizy a investic významně přispět k lepší budoucnosti naší planety.

Více informací na: endplasticwaste.org
Plastic bankCíle společnosti Plastik Bank ve zkratce: Zastavit šíření plastového odpadu do moří a zároveň bojovat proti chudobě. Kanadský sociální podnik provozuje sběrné stanice pro plastový odpad v pobřežních regionech. Lokální sběrači sbírají plastový odpad na plážích a v ulicích a následně ho odnášejí do sběrných center. Tam ho zváží a dle váhy odpadu pak sběrači dostanou své ohodnocení. Ze sběrných stanic je odpad převážen do recyklačního centra. Tam je roztříděn a zrecyklován. Následně je materiál prodán. Social Plastic®, který tímto způsobem vniká, lze použít jako recyklovaný materiál pro nové výrobky - zcela dle principu oběhového hospodářství. Jsme první společností vyrábějící obaly na světě, která se stala partnerem společnosti Plastic Bank: založili jsme vlastní sběrné stanice v Manile na Filipínách.

Plastový odpad stále více znečišťuje naše oceány. Tento problém pozorujeme především v asijských zemích. Jelikož zde téměř neexistuje možnost adekvátní likvidace odpadu. Čína a Indonésie jsou největšími producenty plastového odpadu. Hned za nimi stojí Filipíny. V moři zde ročně končí odhadem 2 000 000 tun plastu. Experti předpokládají, že se jen přes filipínskou řeku Pasig ročně dostane do moře asi 63 700 tun plastů.

To je dostatečný důvod pro to, abychom se na tomto poli angažovali. Na společnosti Plastic Bank se nám líbí především jejich komplexní přístup: Životní prostředí je zbavováno odpadu a zároveň probíhá boj s chudobou. Lidé jsou placeni za sběr plastového odpadu a jeho třídění. Díky tomu se mění i jejich vnímání plastu. Nevnímají ho již jako odpad, ale jako cenný zdroj.

Chcete se dozvědět více informací o spolupráci společností Greiner Packaging a Plastic Bank? Video u příležitosti otevření naší první společné sběrné stanice v Manile naleznete zde.
 
<img src="/Greiner%20Packaging/Nachhaltigkeit/Logos/image-thumb__13404__auto_dacc2c94eb63fe34726ca163f4e0b2a0/New%20Plastics%20Economy%20logo.webp" style="float:left; height:184px; margin-left:0px; margin-right:20px; width:300px" />Od roku 2016 je společnost Greiner Packaging členem nadace Ellen MacArthur Foundation. V rámci různých projektů podporujeme změnu směrem k oběhovému hospodářství. Jeden z těchto projektů (CPO) podporuje vývoj technologií, které by umožnily získat recyklované materiály z polyolefinových odpadů. Jelikož asi 50 % plastových obalů v domovním odpadu sestává z polyolefinu (PO). Recykláty mají mít takové vlastnosti, aby z nich bylo možné vyrábět non food obaly.<br />  
V roce 2018 podepsala společnost Greiner Packaging závazek New Plastics Economy Global Commitment nadace Ellen MacArthur Foundation. Ten sjednocuje aktéry celého hodnotového řetězce. Předsevzali si ambiciózní cíle, aby dosáhli oběhového hospodářství. Tento závazek stanovuje minimální povinnosti, kterým se musí upsat všechny společnosti, které závazek podepsaly. Každých 18 až 24 měsíců je jejich dodržování kontrolováno a pokud to je nutné, jsou požadavky zvýšeny.

Společnost Greiner Packaging si kromě těchto minimálních cílů stanovila do roku 2025 také další cíle:
  • Činíme opatření, abychom eliminovali problematické nebo nepotřebné plastové obaly.
  • Všechny naše plastové obaly mají být 100% opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.
  • Podstatná část vstupního materiálu má být pokryta recyklovaným materiálem.
Naše pobočka v Dungannonu, VB, je zakládajícím členem paktu UK Plastics Pact . Jedná se o iniciativu nadace Ellen MacArthur Foundation. Cílem tohoto paktu je udržet plast mimo přírodu a přeorganizovat celý systém obalů.42 společnosti, které pakt podepsaly, se zavázaly ke splnění následujících cílů do roku 2025:
  • Odstranění single-use-plastics změnou designu, pomocí inovací nebo alternativních (opakovaně použitelných) modelů distribuce.
  • 100 % plastových obalů má být recyklovatelných, opakovaně použitelných nebo kompostovatelných.
  • 70 % plastových obalů má být efektivně recyklováno nebo kompostováno.
  • Průměrný podíl recyklovaného materiálu ve všech plastových obalech má být 30 %.
LIT (Linz Institute of Technology) Univerzity Johanna Keplera v Linzi provádí společně s mnoha našimi průmyslovými partnery výzkum v LIT Factory (např. v rámci kompetenčního centra CHASE): Zabývají se technologií výrobních procesů a procesní technikou a novými možnostmi recyklace a využití recyklátů.
 
Polypropylen (PP) a polyethylen (PE) činí asi polovinu všech plastových odpadů v domovním odpadu.
Kvůli jejich chemickým vlastnostem nelze tyto materiály snadno recyklovat. A zabezpečené, dostatečně čisté zdroje pro recykláty z potravinářství zatím ještě neexistují. Recyklací PP a PE se zabýváme ve dvou našich projektech:
  • Rec2Pack: Probíhá testování využití recyklátu pro food a non food výrobky.
  • CIRCUMAT: Zkoumá se recyklace odpadů v nepotravinářské oblasti.
Pro PET lahve již existuje zavedená recyklace. Pro ostatní výrobky z PET (např. kelímky) tomu zdaleka ještě tak není. V rámci projektu rePETitio se sbírá domovní PET odpad (např. blistry, misky a fólie). Odpad je tříděn a čištěn a následně jsou z něj vytvořeny vločky (flakes). Z nich jsou vyráběny r-PET výrobky, které jsou poté srovnávány s novými PET výrobky. Také projekt Pet2Pack si klade za cíl, vytvořit oběh pro PET výrobky. Má být také zkoumáno využití vzniklých recyklátů pro potravinářský průmysl.<br />  
Polystyren (PS) je velmi rozšířený plast. Využívá se také při výrobě obalů. Jako člen Styrenics Circular Solutions (SCS) podporuje společnost Greiner Packaging vytvoření systému recyklace pro PS. Velkou šanci vidíme v chemické recyklaci PS: Tu podporujeme ve spolupráci s chemickým koncernem Trinseo.
 

Novinky