Naše nasazení

Udržitelnost potřebuje spojence

Na cestě k dosažení našich cílů týkajících se životního prostředí je ještě stále mnoho překážek. Toho jsme si vědomi. Proto jsme přesvědčeni, že kupředu můžeme jít jen společně – v souladu s naším mottem: Join the Circular Revolution!

V naší společnosti děláme vše pro udržitelnou budoucnost. Naše vlastní oddělení pro oběhové hospodářství a Design for Recycling vyvíjejí inovace obalů, které mají smysl. Samozřejmě se také zaměřujeme na šetrnost ke klimatu a rozšiřování obnovitelných zdrojů energie na našich pobočkách. Víme však také, že globální výzvy nemůžeme překonat sami. Proto spolupracujeme s lidmi a institucemi, abychom společně utvářeli budoucnost šetrnou k životnímu prostředí.

Konkrétně to znamená například:

Vytváření strategických sítí

Důležitá jsou pro nás také strategická partnerství, partnerství v oblasti výzkumu a závazky k plnění konkrétních cílů. Ty nám umožňují zabývat se globálními výzvami ve větším měřítku a pomáhají hledat jejich řešení.

1. prosince 2020 se společnost Greiner Packaging stala členem Alliance to End Plastic Waste. K alianci se sídlem v Singapuru náleží více než 50 členských společností, podporovatelů a spojenců napříč celým hodnotovým řetězcem výroby plastů. Všichni se zavázali, stejně jako společnost Greiner Packaging, k proaktivnímu boji s plastovým odpadem na celém světě.
 

V rámci plnění tohoto závazku mají být zavedena především opatření, umožňující efektivní management odpadů, a vystavěny systémy pro jejich recyklaci, aby bylo do budoucna možné získávat z plastového odpadu nové druhotné suroviny. Zcela ve smyslu oběhového hospodářství. Zcela v zájmu společnosti Greiner Packaging a naší strategie Circular Economy. Jako součást aliance můžeme pomocí zdrojů, expertizy a investic významně přispět k lepší budoucnosti naší planety.

Více informací na: endplasticwaste.org
Plastic bankCíle společnosti Plastik Bank ve zkratce: Zastavit šíření plastového odpadu do moří a zároveň bojovat proti chudobě. Kanadský sociální podnik provozuje sběrné stanice pro plastový odpad v pobřežních regionech. Lokální sběrači sbírají plastový odpad na plážích a v ulicích a následně ho odnášejí do sběrných center. Tam ho zváží a dle váhy odpadu pak sběrači dostanou své ohodnocení. Ze sběrných stanic je odpad převážen do recyklačního centra. Tam je roztříděn a zrecyklován. Následně je materiál prodán. Social Plastic®, který tímto způsobem vniká, lze použít jako recyklovaný materiál pro nové výrobky - zcela dle principu oběhového hospodářství. Jsme první společností vyrábějící obaly na světě, která se stala partnerem společnosti Plastic Bank: založili jsme vlastní sběrné stanice v Manile na Filipínách.

Plastový odpad stále více znečišťuje naše oceány. Tento problém pozorujeme především v asijských zemích. Jelikož zde téměř neexistuje možnost adekvátní likvidace odpadu. Čína a Indonésie jsou největšími producenty plastového odpadu. Hned za nimi stojí Filipíny. V moři zde ročně končí odhadem 2 000 000 tun plastu. Experti předpokládají, že se jen přes filipínskou řeku Pasig ročně dostane do moře asi 63 700 tun plastů.

To je dostatečný důvod pro to, abychom se na tomto poli angažovali. Na společnosti Plastic Bank se nám líbí především jejich komplexní přístup: Životní prostředí je zbavováno odpadu a zároveň probíhá boj s chudobou. Lidé jsou placeni za sběr plastového odpadu a jeho třídění. Díky tomu se mění i jejich vnímání plastu. Nevnímají ho již jako odpad, ale jako cenný zdroj.

Chcete se dozvědět více informací o spolupráci společností Greiner Packaging a Plastic Bank? Video u příležitosti otevření naší první společné sběrné stanice v Manile naleznete zde.
 
Od roku 2016 je společnost Greiner Packaging členem nadace Ellen MacArthur Foundation. V rámci různých projektů podporujeme změnu směrem k oběhovému hospodářství. Jeden z těchto projektů (CPO) podporuje vývoj technologií, které by umožnily získat recyklované materiály z polyolefinových odpadů. Jelikož asi 50 % plastových obalů v domovním odpadu sestává z polyolefinu (PO). Recykláty mají mít takové vlastnosti, aby z nich bylo možné vyrábět non food obaly.
Společnost Greiner Packaging je jedním ze zakládajících členů platformy „Obaly s budoucností“, v rámci které se společnosti, působící napříč hodnotovým řetězcem v odvětví obalových řešení, podílejí na dosažení těchto cílů: společně se zasazují o věcnější diskuzi o obalových řešeních, rychlou realizaci řešení v rámci oběhového hospodářství a o konstruktivní dialog s politiky, nevládními organizacemi a spotřebiteli. Platforma je otevřená pro všechny obalové materiály a další partnery. Založení platformy v Rakousku je průkopnickým činem a mělo by se stát vzorem pro celou Evropu s cílem zavedení trvale udržitelných řešení.
Od listopadu roku 2020 je společnost Greiner Packaging oficiálním členem mezinárodní aliance #ForumRezyklat. Zdůrazňujeme tím naše trvalé nasazení v oblasti oběhového hospodářství, silné spojení se známými značkovými výrobci, výrobci obalů, společnostmi zabývajícími se recyklací a rovněž ministerstvy a dalšími institucemi. Společnost Greiner Packaging se spolu s dalšími novými členy, kterými jsou například Coca-Cola nebo Der Grüne Punkt, aktivně podílí na činnosti čtyř expertních skupin tohoto fóra, a to na správě kmenových dat, inovacích, resp. podpoře technologií a recyklovatelnosti, na vypracování dalších standardů pro recyklaci a na komunikaci se zákazníky.
Vizí Circular Plastics Alliance je podpora oběhového hospodářství pro plasty a výrazné navýšení využití recyklátů v nových výrobcích. Tato iniciativa si klade za cíl, mít do roku 2025 k dispozici minimálně 10 tun recyklovaného plastu ročně a využít jej ve výrobcích a obalech.

Legislativa: O krok napřed

Regulatorní požadavky se neustále mění: recyklace, materiály, daně, licenční poplatky… Proto jsme v kontaktu s úřady, sledujeme regulatorní trendy a pravidelně o nich informujeme naše zákazníky.

Přejděme k podrobnostem

Obraťte se na nás

Pojďme společně řešit otázku udržitelných obalů.

Konrad Wasserbauer
Director Circular Economy