Naše nasazení

Iniciativy, projekty & příklady best practice

Na cestě k úspěšnému oběhovému hospodářství bude nutné překonat ještě mnoho překážek. To víme. My se ale žádné námahy nebojíme a podnikáme mnoho kroků, abychom udělali náš hospodářský systém trvale udržitelnějším.

Blue Plan

Blue Plan je název naší strategie trvalé udržitelnosti aplikované v rámci celé společnosti Greiner. Zasahuje do všech oborů našeho podnikání po celém světě a soustředí se na tři oblasti aktivit, které ve společnosti Greiner pokládáme za klíčové pro budoucnost:

Ochrana klimatu

Všechny pobočky společnosti Greiner po celém světě masivně redukují množství vypouštěných emisí, zvyšují podíl energií z obnovitelných zdrojů a neustále vylepšují energetickou účinnost. Společnost Greiner se chce do roku 2030 stát klimaticky neutrální společností.

Oběhové hospodářství

Do roku 2030 chceme pomocí trvale udržitelného designu našich výrobků a optimálního využívání zdrojů v rámci výrobního procesu snížit dopady našich výrobků na životní prostředí na minimum, a stát se zcela cirkulární společností.

Lidé

jsou klíčem k trvale udržitelné budoucnosti. Společnost Greiner neustále zvyšuje investice ve prospěch svých zaměstnanců, do oblasti jejich vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace, do bezpečnosti práce a ochrany zdraví a rovněž do diverzity.

Zpráva o trvalé udržitelnosti

V roce 2021 zveřejnila společnost Greiner AG druhou Zprávu o trvalé udržitelnosti. Další informace k tématu trvalé udržitelnosti a o cílech koncernu Greiner naleznete na stránce sustainability.greiner.com.

Strategii Circular Economy

V rámci snahy o vytvoření oběhového hospodářství vytvořila společnost Greiner Packaging kromě závazku Blueplan, vlastní strategii Circular Economy. Spočívá na třech pilířích:

Vývoj inovativních produktů

Ve společnosti Greiner Packaging tvoří vývoj nových inovativních výrobků a řešení významný opěrný pilíř úspěšného oběhového hospodářství. To znamená, že výrobky jsou v souladu s Circular Economy navrženy a vyrobeny tak, aby mohly být 100% zařazeny do oběhového hospodářství. Lepší recyklovatelnosti lze obecně docílit prostřednictvím použitých materiálů, popř. správnou kombinací materiálu kelímku, etikety, fólie, příp. víčka, jakož i použitým druhem dekoru. A právě takto chápeme pojem Design for Recycling (D4R). Podporujeme tím nejen cíle závazku Global Commitment v rámci New Plastics Economy, ale zároveň průběžně sledujeme vlastní strategii trvalé udržitelnosti.

Nová partnerství v oblasti služeb a nové obchodní modely

K realizaci oběhového hospodářství přispívají významnou měrou i obchodní modely. Například naše snaha o využití digitálních vodoznaků, které mohou do budoucna výrazně usnadnit třídění kelímků K3®. Neustále hledáme další možnosti a partnerství. Kromě toho se zaměřujeme na nové obchodní modely Multiple-Use, Packaging as a Service nebo na infrastrukturu pro sběr odpadů.

Perspektivní partnerství v oblasti materiálu

Partnerstvím s výrobci surovin, účastí na iniciativách, resp. na financování strojního vybavení si společnost Greiner Packaging zajišťuje materiálové toky, které využívá při vlastní výrobě. Do budoucna bude především v oblasti non food možné dosáhnout toho, aby použitý materiál tvořily převážně recykláty.

Kromě strategie trvalé udržitelnosti Blueplan, aplikované v celé společnosti Greiner, a naší strategie Circular Economy, se angažujeme v mnoha iniciativách, projektech a partnerstvích. Zde uvádíme přehled několika příkladů:

Strategická partnerství:

1. prosince 2020 se společnost Greiner Packaging stala členem Alliance to End Plastic Waste. K alianci se sídlem v Singapuru náleží více než 50 členských společností, podporovatelů a spojenců napříč celým hodnotovým řetězcem výroby plastů. Všichni se zavázali, stejně jako společnost Greiner Packaging, k proaktivnímu boji s plastovým odpadem na celém světě.
 

V rámci plnění tohoto závazku mají být zavedena především opatření, umožňující efektivní management odpadů, a vystavěny systémy pro jejich recyklaci, aby bylo do budoucna možné získávat z plastového odpadu nové druhotné suroviny. Zcela ve smyslu oběhového hospodářství. Zcela v zájmu společnosti Greiner Packaging a naší strategie Circular Economy. Jako součást aliance můžeme pomocí zdrojů, expertizy a investic významně přispět k lepší budoucnosti naší planety.

Více informací na: endplasticwaste.org
Plastic bankCíle společnosti Plastik Bank ve zkratce: Zastavit šíření plastového odpadu do moří a zároveň bojovat proti chudobě. Kanadský sociální podnik provozuje sběrné stanice pro plastový odpad v pobřežních regionech. Lokální sběrači sbírají plastový odpad na plážích a v ulicích a následně ho odnášejí do sběrných center. Tam ho zváží a dle váhy odpadu pak sběrači dostanou své ohodnocení. Ze sběrných stanic je odpad převážen do recyklačního centra. Tam je roztříděn a zrecyklován. Následně je materiál prodán. Social Plastic®, který tímto způsobem vniká, lze použít jako recyklovaný materiál pro nové výrobky - zcela dle principu oběhového hospodářství. Jsme první společností vyrábějící obaly na světě, která se stala partnerem společnosti Plastic Bank: založili jsme vlastní sběrné stanice v Manile na Filipínách.

Plastový odpad stále více znečišťuje naše oceány. Tento problém pozorujeme především v asijských zemích. Jelikož zde téměř neexistuje možnost adekvátní likvidace odpadu. Čína a Indonésie jsou největšími producenty plastového odpadu. Hned za nimi stojí Filipíny. V moři zde ročně končí odhadem 2 000 000 tun plastu. Experti předpokládají, že se jen přes filipínskou řeku Pasig ročně dostane do moře asi 63 700 tun plastů.

To je dostatečný důvod pro to, abychom se na tomto poli angažovali. Na společnosti Plastic Bank se nám líbí především jejich komplexní přístup: Životní prostředí je zbavováno odpadu a zároveň probíhá boj s chudobou. Lidé jsou placeni za sběr plastového odpadu a jeho třídění. Díky tomu se mění i jejich vnímání plastu. Nevnímají ho již jako odpad, ale jako cenný zdroj.

Chcete se dozvědět více informací o spolupráci společností Greiner Packaging a Plastic Bank? Video u příležitosti otevření naší první společné sběrné stanice v Manile naleznete zde.
 
Od roku 2016 je společnost Greiner Packaging členem nadace Ellen MacArthur Foundation. V rámci různých projektů podporujeme změnu směrem k oběhovému hospodářství. Jeden z těchto projektů (CPO) podporuje vývoj technologií, které by umožnily získat recyklované materiály z polyolefinových odpadů. Jelikož asi 50 % plastových obalů v domovním odpadu sestává z polyolefinu (PO). Recykláty mají mít takové vlastnosti, aby z nich bylo možné vyrábět non food obaly.
Společnost Greiner Packaging je jedním ze zakládajících členů platformy „Obaly s budoucností“, v rámci které se společnosti, působící napříč hodnotovým řetězcem v odvětví obalových řešení, podílejí na dosažení těchto cílů: společně se zasazují o věcnější diskuzi o obalových řešeních, rychlou realizaci řešení v rámci oběhového hospodářství a o konstruktivní dialog s politiky, nevládními organizacemi a spotřebiteli. Platforma je otevřená pro všechny obalové materiály a další partnery. Založení platformy v Rakousku je průkopnickým činem a mělo by se stát vzorem pro celou Evropu s cílem zavedení trvale udržitelných řešení.
Od listopadu roku 2020 je společnost Greiner Packaging oficiálním členem mezinárodní aliance #ForumRezyklat. Zdůrazňujeme tím naše trvalé nasazení v oblasti oběhového hospodářství, silné spojení se známými značkovými výrobci, výrobci obalů, společnostmi zabývajícími se recyklací a rovněž ministerstvy a dalšími institucemi. Společnost Greiner Packaging se spolu s dalšími novými členy, kterými jsou například Coca-Cola nebo Der Grüne Punkt, aktivně podílí na činnosti čtyř expertních skupin tohoto fóra, a to na správě kmenových dat, inovacích, resp. podpoře technologií a recyklovatelnosti, na vypracování dalších standardů pro recyklaci a na komunikaci se zákazníky.
Vizí Circular Plastics Alliance je podpora oběhového hospodářství pro plasty a výrazné navýšení využití recyklátů v nových výrobcích. Tato iniciativa si klade za cíl, mít do roku 2025 k dispozici minimálně 10 tun recyklovaného plastu ročně a využít jej ve výrobcích a obalech.

Závazky:

V roce 2018 podepsala společnost Greiner Packaging závazek New Plastics Economy Global Commitment nadace Ellen MacArthur Foundation. Ten sjednocuje aktéry celého hodnotového řetězce. Předsevzali si ambiciózní cíle, aby dosáhli oběhového hospodářství. Tento závazek stanovuje minimální povinnosti, kterým se musí upsat všechny společnosti, které závazek podepsaly. Každých 18 až 24 měsíců je jejich dodržování kontrolováno a pokud to je nutné, jsou požadavky zvýšeny.

Společnost Greiner Packaging si kromě těchto minimálních cílů stanovila do roku 2025 také další cíle:
  • Činíme opatření, abychom eliminovali problematické nebo nepotřebné plastové obaly.
  • Všechny naše plastové obaly mají být 100% opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.
  • Podstatná část vstupního materiálu má být pokryta recyklovaným materiálem.
Naše pobočka v Dungannonu, VB, je zakládajícím členem paktu UK Plastics Pact . Jedná se o iniciativu nadace Ellen MacArthur Foundation. Cílem tohoto paktu je udržet plast mimo přírodu a přeorganizovat celý systém obalů.42 společnosti, které pakt podepsaly, se zavázaly ke splnění následujících cílů do roku 2025:
  • Odstranění single-use-plastics změnou designu, pomocí inovací nebo alternativních (opakovaně použitelných) modelů distribuce.
  • 100 % plastových obalů má být recyklovatelných, opakovaně použitelných nebo kompostovatelných.
  • 70 % plastových obalů má být efektivně recyklováno nebo kompostováno.
  • Průměrný podíl recyklovaného materiálu ve všech plastových obalech má být 30 %.

Partnerství v oblasti výzkumu:

LIT (Linz Institute of Technology) Univerzity Johanna Keplera v Linzi provádí společně s mnoha našimi průmyslovými partnery výzkum v LIT Factory (např. v rámci kompetenčního centra CHASE): Zabývají se technologií výrobních procesů a procesní technikou a novými možnostmi recyklace a využití recyklátů.
 
Pro PET lahve již existuje zavedený koloběh recyklace. To však zdaleka neplatí pro ostatní výrobky z PET. Proto podporujeme projekty zabývající se recyklací PET výrobků, jako jsou Pet2Pack, snažící se o vytvoření koloběhu PET výrobků. Rovněž má být prověřena možnost využití vzniklých recyklátů v potravinářském průmyslu.
Polystyren (PS) je velmi rozšířený plast. Využívá se také při výrobě obalů. Jako člen Styrenics Circular Solutions (SCS) podporuje společnost Greiner Packaging vytvoření systému recyklace pro PS. Velkou šanci vidíme v chemické recyklaci PS: Tu podporujeme ve spolupráci s chemickým koncernem Trinseo.
 
Na trhu obalů a v evropských třídírnách odpadů budou v budoucnu v oblasti recyklovatelnosti hrát zásadní roli digitální vodoznaky. Společnost Greiner Packaging, jako partner iniciativy HolyGrail 2.0, kterou spravuje asociace European Brands Association (AIM), podporuje implementaci digitálních vodoznaků do dekoru různých obalových systémů. Ve spolupráci se specialisty v tomto oboru, společnostmi Digimarc a Filigrade, plánujeme do budoucna vyvinout a uvést na trh inteligentní obaly. Ty by také v konečném důsledku měly přispět k výraznému zvýšení kvality recyklátů.

Novinky